Predstavljanje sudjelovanja u europskom projektu ACADAS

„ACADAS“ ​​- ALIJANSA ZA INKLUZIVNO PREPOZNAVANJE VRIJEDNOSTI OBRAZOVANJA

ACADAS je europski projekt koji ima za cilj analizirati i razmjenjivati ​​dobre prakse u prevenciji, intervenciji i praćenju osoba s invaliditetom s posebnim rizikom ranog napuštanja obrazovanja (RNO) definirati koje su glavne dimenzije u kojima obrazovni sustavi u EU-u griješe i odgovoriti na njihove potrebe.

Projekt se promovira u okviru Programa ERASMUS + 2014-2020 (Ključna Akcija 2 – Razmjena dobrih praksi u području školskog obrazovanja); njegova ukupna potpora iznosi 75.950,00 €.

Datum početka projekta je 1. rujna 2019. godine, a krajnji datum 31. kolovoza 2021. godine.

O čemu se radi?

Konzorcij će raditi tijekom 24 mjeseca trajanja projekta kao vršnjačka mreža radi analize i kompilacije dobrih praksi u pogledu praćenja i sprečavanja RNO-a. Slijedeći model Quintuple Helix to Innovation, ACADAS će na sudjelovanje uključiti različite dionike na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Upotreba otvorenih izvora, primjenjivost rezultata projekta i usklađivanje s prethodnim radnim područjem osigurat će prijenos rezultata ACADAS-a i trajati izvan projekta.

CILJEVI

 • Analizirati utjecaj RNO-a među osobama s invaliditetom prema vrsti invaliditeta, sociodemografskim varijablama i drugim faktorima povezanim s individualnim, socijalnim i školskim kontekstom, koristeći osnovu “teorijskog modela snaga” na temelju RNO-a  koji su razvili Squires i Dyson (2017 ).
 • Identificirati dobre prakse u prevenciji (sustave praćenja učenika s invaliditetom i homologacija obrazovnog postignuća) i intervencija (prilagodbe nastavnog plana i programa) provedene u zemljama partnerstva i u svim relevantnim dimenzijama koje utječu na akademske performanse među studentima s invaliditetom (javnim politike, škole, obitelj, široko društveno okruženje i individualna razina).
 • Dijeljenje i rasprava o idejama, praksama i mjerama koje se primjenjuju za sprečavanje RNO-a među modelnim zemljama partnerima (s niskom stopom RNO-a) i zemljama s višim nivoom napuštanja škole.

AKTIVNOSTI

U okviru projekta provode se sljedeće aktivnosti:

 • Dizajn ankete za skupine s invaliditetom s posebnim rizikom od RNO-a i statistička analiza rezultata istraživanja.
 • Identifikacija sustava praćenja rizika za prepoznavanje učenika s invaliditetom s posebnim rizikom od RNO-a (javne politike, školski centri i drugi pokazatelji rezultata). Usporedba rezultata u pogledu smanjenja RNO-a u zemljama projektnih partnera.
 • Identifikacija sustava procjene obrazovnih postignuća učenika s invaliditetom. Analiza uspoređenih rezultata u smislu smanjenja RNO-a u zemljama konzorcija, prema tipu invaliditeta i drugim socio-demografskim varijablama.
 • Organizacija 1 intenzivnog programa obuke među članovima konzorcija o faktorima povlačenja, homologaciji i sustavima prepoznavanja obrazovnih postignuća učenika s invaliditetom s posebnim rizikom od RNO-a.
 • Identifikacija dobre prakse u praćenju, sustavima ranog upozoravanja i priznavanje obrazovnih vrijednosti među studentima s invaliditetom s posebnim rizikom od RNO-a
 • Izrada mape puta za standardizaciju obrazovnih vrijednosti kod učenika s invaliditetom. Ovaj je putokaz upućen političkim donositeljima odluka s potrebnim koracima za homologaciju obrazovnih dostignuća na razini Europske unije i savezima potrebnim za njegovo postizanje.

KORISNICI

 • Krajnji korisnici, tj. učenici sa funkcionalnom raznolikosti motivirani da budu uključeni u projekt.
 • Školski profesionalci i članovi udruga osoba sa funkcionalnim raznolikostima koji su uključeni u razvoj projekta.

PARTNERI

Izvor: aspaber.com
 • ASPABER
  Od 1976. ASPABER entitet posvećen je skrbi i / ili razvoju osoba s intelektualnim teškoćama. Kroz godine stvarao je različite centre i usluge u skladu s potrebama ljudi kojima se služio: okupacioni centar, dnevni centar, prebivalište ili posebni centar za zapošljavanje, između ostalih. Trenutno pružaju usluge ukupno 128 korisnika u različitim centrima, imaju tim od 33 profesionalaca i u svom Posebnom centru za zapošljavanje zapošljavaju 58 radnika s intelektualnim teškoćama.

  Podatci za kontakt:
  Adresa: A Brea, S / N 15102 Carballo, A Coruña (Španjolska)
  Telefon: +34 981 70 26 06
  Mail: aspaber@aspaber.com
  Web stranica: www.aspaber.com

 • CENTAR ZA OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU ZA SLIJEPE
  To je nevladina organizacija koja pruža usluge slabovidnim osobama svih dobnih skupina koje se tiču ​​obrazovanja i rehabilitacije, na nacionalnoj razini. Glavni cilj je cjelovito obrazovanje slabovidnih osoba, kroz sve faze razvoja i socijalne integracije, od djetinjstva, kroz posebne programe, savjetovanje i psihološku podršku.

  Podatci za kontakt:
  Adresa: El.Venizelou 210 ATENA
  Telefon: +302109595602
  Mail: manager@keat.gr
  Web stranica: www.keat.gr

 • PRO MENTE HRVATSKA
  PRO MENTE HRVATSKA je nevladina organizacija i neprofitna organizacija civilnog društva posvećena promicanju pozitivnog psihosocijalnog zdravlja, prevenciji mentalnih poremećaja rizičnih skupina, poboljšanju skrbi, zagovaranju, socijalnoj uključenosti i zaštiti ljudskih prava osoba s psihosocijalnim invaliditetom i njihovih obitelji, uz medijsku promociju psihosocijalnog zdravlja svih rizičnih skupina i članova klastera.

  Podatci za kontakt:
  Adresa: Dobojska 36 10000 Zagreb (Hrvatska)
  Telefon: +385 1 5506005
  Mail: info@promente-hr.eu
  Web stranica: www.pmh.hr

 • SPECIJALNA ŠKOLA SV. ITA
  Specijalna škola Sv. Ita Ita je dio obrazovnog krajolika u Droghedi već više od 50 godina. Škola je narasla na populaciju od 145 dječaka i djevojčica. Ethos škole omogućava razvoj naših učenika i u obrazovnom i u pastoralnom smislu.
  St. Ita’s je škola za djecu u dobi od 5-18 godina koji imaju blagu opću teškoću učenja te uključuje dječake i djevojčice zajedno u nastavi. Upute se u školu upućuju putem N.E.P.S.-a, školske psihološke službe ili tima za ranu intervenciju od H.S.E.

  Podatci za kontakt:
  Adresa: Crushrod Avenue, Drogheda, Co. Louth (Irska)
  Telefon: 041 9831303
  Mail: office@stitasspecialschool.ie
  Web stranica: www.stitasspecialschool.ie

 • KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
  Europska strategija Sveučilišta Necmettin Erbakan (NEU) sastavni je dio njezinog strateškog plana 2018-2020, uključujući širu međunarodnu perspektivu sveučilišta. Međunarodna perspektiva NEU-a ima za cilj promicanje suradnje i partnerstva s drugim sveučilištima, istraživačkim centrima i industrijom izravno razmjenom ne samo teorijskih i praktičnih znanja, već i studenata, akademskog i administrativnog osoblja, zajedničkim simpozijima i konferencijama i istraživačkim projektima.

  Podatci za kontakt:
  Adresa: Ahmet Kelesoglu Egitim Fakultesi Meram Yeni Yol Konya (Turska)
  Telefon: +90505 7078911
  Mail: maydogmus@erbakan.edu.tr
  Web stranica: https://erbakan.edu.tr/ahmetkelesogluegitim

 • EUROPSKI LABORATORIJ ZA OBUKU OBRAZOVANJA I GRAĐANSTVO
  Europski laboratorij za obuku obrazovanja i građanstvo je neprofitna udruga osnovana za stvaranje radionica ideja o osposobljavanju i obrazovanju za Europu i europsko građanstvo. EuLabTEC je, dakle, fizički i digitalni prostor u kojem europski profesionalci i udruge razmjenjuju najbolje prakse za zajednički europski rast. Udruga stoga provodi društveno korisne aktivnosti kako bi se građanstvo educiralo o konceptima europskog građanstva i rasta vještina usmjerenih na pogodovanje ciljevima razvoja zajednice u europskom smislu. Također provodi istraživanje i širenje europskih kulturnih vrijednosti radi poboljšanja integracije unutar i izvan Unije, promicanja mobilnosti mladih promicanjem kulturne razmjene i znanja, aktivnog i participativnog europskog građanstva i mogućnosti umrežavanja.

  Podatci za kontakt:
  Adresa: Via Veneto, 17 Aprilia Italija
  Telefon: +393403340077
  Mail: eulabtec@gmail.com
  Web stranica: https://eulabtec.com/

Više o projektu možete pročitati na https://acadas.blog/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *